Секционни новини

Скръбна вест – напусна ни проф. Васил Момов

НЯМА ДА ЗАБРАВИМ ПАМЕТТА И ИДЕИТЕ НА ПРОФ. ВАСИЛ МОМОВ

На 18 март 2022 г. си отиде от живота доайенът на българската етика проф. д.ф.н. Васил Момов. Големият български етик е роден на 11 май 1931 г. във Велики Преслав. Той е един от няколкото български учени поставили основите на българската етика и на секция „Етика“ в Института по философия на БАН. Дългогодишен изследовател на проблемите на морала, теорията на личността, възпитанието, проблемите на идеологията и нейната връзка с моралните ценности. Организатор и участник в десетки национални и международни конференции по етика. Дългогодишен преподавател и ръководител на редица докторанти в областта на етиката. Множество български учени дължат на него научната си кариера. Основател и директор на научен център за комплексни изследвания на идеологическия процес, морала, личността.

Това е ученият, който активно въвежда използването на системен и структурен подход към анализа на морала, без да пренебрегва и анализа на неговите нормативни и дескриптивни характеристи. Изследва както философските и теоретически основи на етиката, така и нейните приложни аспекти, включително и механизмите и формите на възпитание и социализация, чрез които се усвояват моралните ценности и норми. Показва, че различните морални ценности на обществата са свързани в една или друга степен и с различни идеологии, поколения, традиции, цивилизационни общности.

След по-значимите му книги са „Нравствената норма и нейната реализация“ (1969), „Морал и възпитание: Теоретико-методологически проблеми“ (1972), „Человек, морал, воспитание“, (М., Прогресс, 1975), „Социална среда и възпитание“ (Съвместно с Анатолий Харчев) (1977), „Жизнена позиция и нравствено възпитание на младежта“ (Съвместно с Петър Митев) (1978), „Теория, идеологическа политика, личност“ (1987), „Приложната етика“ (Съвместно с Владимир Бакщановски, Юрий Согомонов) (1988), „Етически студии. Моралът пред провокациите на социалната динамика“ (1999), „Изкушената Пандора: Етически студии“ (2006), „Мисията на Диоген: Социохуманитарни щрихи“ (2015).

Продължи да работи десетилетия след навършване на пенсионната възраст. Особено внимание в последните си работи обръща на националните традиции и родовата памет. Прави сериозни изследвания на няколковековните корени и традиции на Момовия род във Велики Преслав, резултат на което са неговите книги „Родовата памет на Момови“ и „Родовата памет на Момови (ХХVII-ХХ век). Сбирки за публичния образ на родовата памет“ (2010).

Отиде си една от най-ярките фигури, поставили темелите на съвременната българска етика и на етическите традиции. Съвременните български етици и бъдещите поколения в Института по философия и социология ще продължат да работят, опирайки се на идеите и на множеството изследвания на този забележителен български учен.

Поклон пред делото и паметта му. Признателност пред големия учен, пред човека, от когото сме се учили на добродетели! Да почива в мир!

Чл.-кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов

Конференции

Онлайн конференция – „Структурно насилие и човешко достойнство днес“

На 08 март 2022 г. от 14 ч. ще се проведе онлайн конференция под наслов „Структурно насилие и човешко достойнство днес“. Примерите за структурно насилие включват ситуации, в които съществуващите органи, институции и законови рамки в дадена страна не съумяват да изпълнят своята роля по начин, който да зачете правата и достойнството на отделната личност или на определени групи, а вместо това създават условия, при които те системно да се сблъскват с несправедливо или дехуманизиращо отношение, без някога да получат търсената услуга или подкрепа. В нравствен и психологически план темата за структурното насилие се преплита с тази за уязвимостта, безпомощността и усещането за неправда, а в социален – с теми като маргинализацията, сегрегацията и дискриминацията.

Конференцията „Структурно насилие и човешко достойнство днес“ е интердисциплинарно събитие, организирано от представители на СУ „Св. Климент Охридски“ и Института по философия и социология на БАН с цел доразвиването на академичния дискурс за структурното насилие в България.

Каним всички заинтересовани от темата да се включат в дискусията!

Програма на конференцията

Семинари

Етически проблеми на изкуствения интелект в генетиката – доц. Силвия Серафимова и доц. Борис Грозданов

Секция „Етически изследвания“ има удоволствието да обяви, че семинарът по етика продължава своята работа с дискусия на тема „Етически проблеми на изкуствения интелект в генетиката“. Основни докладчици ще бъдат доц. д-р Силвия Серафимова (секция „Етически излседвания“, ИФС-БАН) и доц. д-р Борис Грозданов (секция „Философия на науката“, ИФС-БАН). Семинарът ще се проведе онлайн на 23.02.2022 г. от 13 часа чрез видеоконферентната платформа Jitsi (не се изисква регистрация или инсталиране на допълнителен софтуер). Линк към заседателната зала на семинара: Jitsi Meet

Публикации

Нова книга: „Джон Ролс и идеята за обществената разумност“ от гл. ас. Христо Христов

Излезе от печат монографията на гл. ас. Христо Христов – Джон Ролс и идеята за обществената разумност (Изд. Фабер, В. Търново, 2022 г.). В книгата се разглеждат политическата либерална доктрина на Джон Ролс и нейното ръководно понятие за публичен разум, които представляват теоретическата систематизация на всичко, което се случва в края на 60-те години на миналия век, години на масови студентски бунтове и демонстрации, включително и в Колумбийския университет в Ню Йорк. Това е университетът, където на дело биват извоювани принципите, които залягат в основите на Ролсовата концепция за справедливостта и нейните главни идеи, извеждащи на преден план интерпретираната теза на Кант за публичната употреба на разума, принадлежащ на общността на свободни и равнопоставени личности, визирани като равнопоставени граждани по силата на приписаните им в конституцията на тяхната политическа общност основни права. Затова не е случаен фактът, че през 1980 г. в Колумбийския университет видният философ ще представи своя известен цикъл от няколко лекции, които очертават същата тази концепция в основни линии. Ръководното понятие за публичен разум във философията на Ролс има своето голямо значение, доколкото изразява надеждите за справедливи и демократични обществени институции, хранени от страна на редица поколения през изминалите десетилетия, както и оправдани в светлината на множество исторически събития, които са техният контекст. Поради тази причина това изследване има своя малък принос в утвърждаването на същите тези надежди, които може да разпознаем и като наши собствени.

Семинари

Онлайн кръгла маса – „Труд, морал, достойнство. Адам Смит и Карл Маркс“

На 24 ноември 2021 г. ще се проведе онлайн кръгла маса по повод скорошната поява за първи път на български език на „Теория на моралните чувства“ (1759) от Адам Смит, както и на нов български превод на „Икономическо-философски ръкописи“ (1844) от Карл Маркс.

Темата на събитието е „Труд, морал, достойнство. Адам Смит и Карл Маркс“. В него ще се включат икономистите Боян Дуранкев, Димитър Събев и Евгений Кънев, политологът Ружа Смилова и философите Таня Орбова, Стилиян Йотов (редактор), Александра Трайкова и Огнян Касабов (преводачи на изданията).

Организатори на проявата са Институт по философия и социология, БАН и специалност Философия, СУ „Св. Климент Охридски“.

Каним всички заинтересовани от темата да се включат в дискусията!

Програма на събитието