Докторанти

Секцията разполага с пълен научен потенциал за подготовка на докторанти по научна специалност „Етика“. Обучението по степента е съобразено с изискванията на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Закона за висшето образование, Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника на БАН за прилагане на ЗРАСРБ, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на ИФС. Учебният план по специалността е утвърден от Научния съвет на ИФС, в съответствие с изискванията на ЦО при БАН.