Конференции

Национални конференции по етика

Националните конференции по етика и свързаните с тях сборници са значим фактор за разширяването на етическия дебат в българското общество. Възникнала през 2004 г. по предложение на директора Институт за философски изследвания при БАН чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов, тази инициатива се отстоява през годините последователно от секция „Етика“ на същия институт и от нейните правоприемници – секция „Култура, ценности и морал“ (2010–2014) и секция „Етически изследвания“ на Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (2014 – 2019) и на Институт по философия и социология (от 2019 г.). От 2012 г. тя е залегнала в основата на научно-приложни проекти „Разширяване на етическия дебат в българското общество“ (2012 – 2015; 2016 – 2019; 2020 – 2021).

Инициативата е насочена към създаване на единно национално научно етическо пространство – консолидиране на българските етици, взаимодействие на научните и академичните етически общности. Дебатът осветява зоните на морална болезненост в нашето общество, етическите рискове в различни социални сфери и се стреми да насочи обществото, държавата и гражданите към етическия дебат и да разшири на „границите на респекта” в обществото. Приобщават се студентите, докторантите и младшите научни и академични кадри към етическата идея, което е фактор за кадровото развитие на етическата наука в България.

Инициативата е подкрепена от трима президенти на Р България – проф. Ж. Желев и Г. Първанов, Р. Плевнелиев, което е показателно за нейната социална значимост.

Реализирането на поставените задачи се осъществява – организационно и финансово – във взаимодействие с академични, държавни и неправителствени институции и общности. Принос в тази насока имат Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите и др., Синдикат на българските учители, Съюз на българските журналисти, Български лекарски съюз, Агенция за закрила на детето, Асоциация „Деца в мрежата“, Център за работа с безпризорни деца и мн. други. Високо ценим партньорството с Катедра „Логика, етика и естетика” на СУ ”Св. Кл. Охридски”, Катедра „Социална медицина”, МУ–София, Катедра „Философия” на УНСС, с Представителство на Россотридничество в Р. България, РКИЦ- София, Фондация „Солидарно общество“ и със Съюз на учените в България.

Резултатите на националните конференции по етика са повод за издаване на тематични сборници. Тиражът се определя от интереса на засегнатите социални субекти, но се ограничава от финансовите възможности. Опитът показва, че академичната общност е един изключително активен потребител – нашите издания са включени в учебните програми на УНСС, СУ ”Св. Климент Охридски”, МУ–София, ТУ–София и др.

Относно инициативата за национални конференции по етика в българските философски издания:

Маринова, Е. Националните конференции по етика – важен форум за дебат по значими етически теми. //Български философски преглед, кн. 6/2016, 196-201. [PDF]

Маринова, Е. Разширяване ма етическия дебат в българското общество (Тринадесет национални конференции по етика). // Философски алтернативи, кн. 2/2018, с. 124-149. [PDF]

Теми на проведените НКЕ (2004-2019 г.):

Петнадесета национална конференция по етика на тема “Етика и технологичен риск” Организатори на научния форум са секция „Етически изследвания“ към Институт по философия и социология (бивш Институт за изследване на обществата и знанието, БАН), катедра „Логика, етика и естетика“ и катедра „Психология, ФФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, 11–13 ноември 2019 г., Нова конферентна зала и зала 63 на СУ „Св. Кл. Охридски“, София. (Линк към тематичните броеве на списание „Етически изследвания, кн 2/2019, кн 1/2020)

Четиринадесета национална конференция по етика на тема “Българската етика – традиции и перспективи” Организатори на научния форум са секция „Етически изследвания“ към Институт по философия и социология (бивш Институт за изследване на обществата и знанието, БАН) и СУБ (философска секция), 15 ноември 2018 г., БАН, София. (Линк към тематичните броеве на списание „Етически изследвания, кн. 2/2018, кн. 1/2019)

Тринадесета национална конференция по етика “Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество” е организирана от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Представителството на Россотрудничество в България и фондация “Солидарно общество” на 15 декември 2017 г., в Руския културно-информационен център–София. [Сборник от конференцията в PDF]

Дванадесета национална конференция по етика “Морал и етика на справедливостта в съвременното общество” е организирана от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Представителството на Россотрудничество в България и фондация “Солидарно общество” на 18 ноември 2016 г., в Руския културно-информационен център–София. [Сборник от конференцията в PDF]

Единадесетата национална конференция по етика “Морал и етика на солидарността в съвременното общество” е организирана от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Представителството на Россотрудничество в България и фондация “Солидарно общество” на 20 ноември 2015 г., в Руския културно-информационен център–София. [Сборник от конференцията в PDF]

Десетата национална конференция по етика „Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България“ е организирана от Института за изследване на обществата и знанието при БАН, Представителството на Россотрудничество в България, фондация “Устойчиво развитие за България” и Министерството на околната среда и водите на 20 и 21 ноември 2014 г., в Руския културно-информационен център–София. [Сборник от конференцията в PDF]

Деветата национална конференция по етика „Европейските етични стандарти и българската медицина” е организирана от секция „Култура, ценности и морал“ (ИИОЗ-БАН), Медицински университет – София, и Български лекарски съюз на 25 и 26 октомври 2013 г. в Зала „Сердика“ – Шератон, София. Проведена под патронажа на Ректора на Медицински университет – София. [Сборник от конференцията в PDF]

Осмата национална конференция по етика „Етиката в българската правна система” е организирана от секция „Култура, ценности и морал“, ИИОЗ-БАН и Университета за национално и световно стопанство, катедра “Философия, Юридически факултет на 29 и 30 ноември 2012 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. Проведена под патронажа на Ректора на УНСС. [Сборник от конференцията в PDF]

Седмата национална конференция по етика „Етиката в българската наука” е организирана от секция „Култура, ценности и морал“, ИИОЗ-БАН и Университета за национално и световно стопанство, катедра “Философия, Юридически факултет на 4 и 5 ноември 2011 г. в Голямата конферентна зала на УНСС. Проведена под патронажа на Ректора на УНСС. [Сборник от конференцията в PDF]

Национална конференция „Националната идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки”, 10 юни, 2010, ИИОЗ, БАН. [Програма на конференцията в PDF] [Сборник от конференцията в PDF]

Шестата национална конференция по етика „Етиката в българската икономика” е организирана от секция “Етика” на Института за философски изследвания, БАН и Университета за национално и световно стопанство, катедра “Философия, Юридически факултет. Проведена на 11 – 12 юни 2009 г. в Голяма конферентна зала на УНСС. [Сборник от конференцията в PDF]

Петата Национална конференция по етика „Моралът в българските медии” е организирана от секция “Етика” на Института за философски изследвания, БАН, Съюза на българските журналисти, Съвета за електронни медии, Факултета по журналистика към СУ “Св. Климент Охридски” 16 – 17 април, 2008 в Залата на Съюза на българските журналисти, гр. София.

Четвъртата национална конференция по етика „Етиката в българското здравеопазване” е организирана от секция “Етика” на Института за философски изследвания, БАН, Медицински университет, София, и Български лекарски съюз и проведена на 19 – 20 април 2007 г. в зала 10 на НДК. Проведена под егидата на Президента на Р България. [Сборник от конференцията в PDF]

Третата национална конференция по етика „Морал и социализация на децата и младежите в България” е организирана от секция “Етика” на Института за философски изследвания, БАН със съдействието на Катедра “Логика, етика и естетика”, СУ “Св. Климент Охридски”, Министерство на образованието и науката, Държавна агенция за закрила на детето, Синдикат на българските учители. Проведена е на 25 – 26 април 2006 в Залата на София-прес, под егидата на Президента на Р България. [Сборник от конференцията в PDF]

Втората национална конференция по етика на тема „Моралът в българската политика” е проведена на 4 и 5 април 2005 в Залата на София-прес. Организатор: секция “Етика” към Института за философски изследвания, БАН със съорганизатори катедра “Логика, етика и естетика” към СУ Св. Климент Охридски и Академичен Форум 2007. Проведена под егидата на Президента на Р България. [Сборник от конференцията в PDF]

Първата национална конференция по етика на тема „Етиката в България – вчера, днес и утре” е проведена на 17 март 2004 в Зала 2 на СУ „Св. Климент Охридски”. Организатори: секция “Етика”, Институт за философски изследвания, БАН и катедра “Логика, етика и естетика”, СУ „Св. Климент Охридски”. [Сборник от конференцията в PDF]