За нас

Етически изследвания, ИИОЗ – БАН

Институтът по философия и социология при БАН (ИФС-БАН) е създаден през юли 2010 г., с решение на Общото събрание на академията под името Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ), като правоприемник на Института за философски изследвания, Института по социология и Центъра по наукознание и история на науката. На заседание на Общото събрание на БАН, проведено на 18.11.2019 г., е взето решение за преименуване на Института за изследване на обществата и знанието в Институт по философия и социология.

През ноември 2010 година е създадена секция „Култура, ценности и морал“ при ИИОЗ, след сливането на секциите „Етика“ и „Естетика“ към ИФИ. През месец март 2014 година от нея се отделя секция „Етически изследвания“, която е наследник на създадената през 1968 г. секция „Етика“ в структурата на Българската академия на науките.

Секция „Етически изследвания” при ИФС е единственото научно звено в България, коeто има за свой предмет изследването и анализа на морала в българското общество. Секцията има за цел създаването на единно национално и успешното включване в международното етическо пространство, задачи които последователно се отстояват през последните десет години чрез избора на актуална проблематика, приобщаването на българското общество и на заинтересования социален субект към дискусии върху моралните проблеми и рисковете на българското общество, успешни стъпки в проектната дейност и международното сътрудничество, развитие на кадровия потенциал на секцията.

На базата на създадената от секцията етическа мрежа се провеждат национални научни конференции, на които се привличат специалисти от различни научни области, колеги от Висшите училища в страната, заинтересованите социални субекти – държавни институции, граждански сдружения, неправителствени организации и др., с които да се дискутират наболели морални проблеми в живота на българското общество. (Вж. Конференции)

Теоретичният анализ е основа за изработването на експертни оценки, експертен анализ, формиране на конкретни политики.

Секцията е база за обучение на докторанти в Професионално направление 2.3 Философия, Научна специалност Етика, по утвърден Учебен план към ЦО на БАН. Предлага се широкоаспектен набор от докторантски курсове в областта на етиката. (Вж: Докторанти)

Информация за историята на секцията:
Доц. д-р Емилия Маринова, “Секция «Етика» и нейният научен потенциал” – В: Етиката в България – вчера, днес и утре». Фабер, С., 2005, с. 30–44. [PDF]

Доц. д-р Станка Христова «Етиката в Института за философски изследвания» – В: Шест десетилетия академична философия. С., 2008, с. 203–243. [PDF]

Доц. д-р Емилия Маринова, “Разширяване на етическия дебат в българското общество“. В: сп. Философски алтернативи, 2/2018, с. 124–149. [PDF]