Научен профил

Професионално направление 2.3 Философия
Научна специалност Етика

Общият предмет на изследване на секция „Етически изследвания“ е функционирането и динамиката на морала и етическите ценности в съвременното българско общество. Методологическият профил включва развитието на фундаменталното и на приложното етическо знание. Приоритет в научната дейност на секцията до момента имат следните тематични области:

 • Съхранение и трансформация на българските национални морални ценности и на културната ни идентичност в условията на евроинтеграция и глобализация;
 • Етическа нормативност и етически регулатори: специфика и функции в българското общество;
 • Психология на морала;
 • Морална култура и социализация в България;
 • Етически измерения на стопанския етос в модерното българското общество;
 • Морал и комуникация в съвременното българско общество – информационни и комуникационни технологии, виртуална култура в дигиталната епоха;
 • Етически аспекти на екологичните проблеми на национално и междурегионално ниво;
 • Морал и вземане на решения в българското общество в условия на социален и биотехнологичен риск;
 • Етическа регулация и морал в българската наука. Етически портрет на учения;
 • Етически избор и обществени политики в национален контекст;
 • Разширяване на етическия дебат в българското общество;
 • Скандинавска етика;
 • Етика на тялото и биоправо.