Проекти

Проекти на секция „Етически изследвания“, ИФС, БАН
I. Национални, международни проекти и проекти с външно финансиране

1. „Разширяване на етическия дебат в българското общество”. Научно-приложен проект, 2020-2021.

Ръководител на проекта:
Доц. дфн Емилия Маринова

Участници в проекта:
Доц. д-р Силвия Серафимова
Доц. д-р Стоян Ставру
Гл. ас. д-р Иван Миков
Гл. ас. д-р Любослава Костова
Ас. д-р Александра Трайкова
Технически сътрудник: Тинка Кушева

2. „Отношението лекар-пациент в женската консултация (реконструкция на понятието за морално репродуктивно поведение в български контекст)“ (2019 – 2021) по модул „Млад учен“ на националната програма „Млади учени и постдокторанти“, подкрепена от Министерство на образованието и науката на Р България.

Изпълнител на проекта:
гл. ас. д-р Любослава Костова

Научен ръководител:
доц. дфн Емилия Маринова

II. Вътрешни проекти на секция „Етически изследвания“

1. „Другостта като морално предизвикателство” (Българският контекст). Колективен планов проект, 2016-2020.

Ръководител на проекта:
Доц. дфн Емилия Маринова

Участници в проекта:
Проф. д-р Валентина Драмалиева, УНСС
Проф. д-р Даниела Сотирова, ТУ–София
Проф. дсн Таня Неделчева
Доц. дфн Татяна Батулева
Доц. дсн Божидар Ивков
Доц. д-р Стоян Ставру
Гл. ас. д-р Иван Миков
Гл. ас. д-р Любослава Костова
Гл. ас. д-р Христо Христов
Ас. д-р Александра Трайкова

2.Етиката в различни контексти, 2016-текущ

Ръководител на проекта:
Доц. д-р Стоян Ставру

Екип на проекта:
Секция „Етически изследвания“

III. Индивидуални проекти

1. „Предизвикай: Съдебната практика! Право и литература – възможни взаимодействия“ (2018 – 2022), Индивидуален научен проект.

Изпълнител на проекта:
доц. д-р Стоян Ставру

АРХИВ
I. Национални, международни проекти и проекти с външно финансиране
1. „Разширяване на етическия дебат в българското общество”. Научно-приложен проект, 2016-2019.

Ръководител на проекта:
Доц. дфн Емилия Маринова

Участници в проекта:
Доц. д-р Стоян Ставру
Гл. ас. д-р Иван Миков
Гл. ас. д-р Любослава Костова
Гл. ас. д-р Христо Христов
Ас. д-р Александра Трайкова
Технически сътрудник: Тинка Кушева

Научен отчет на проекта
Рецензия на проф. дфн Нина Димитрова за изпълнен научен проект
Рецензия на проф. дсн Емилия Ченгелова за изпълнен научен проект

2. „Разширяване на етическия дебат в българското общество”. Научно-приложен проект, 2012-2015.

Ръководител на проекта:
Доц. д-р Емилия Маринова

Участници в проекта:
Проф. дфн Ерика Лазарова
Доц. д-р Станка Христова
Гл. ас. д-р Силвия Серафимова
Гл. ас. д-р Стоян Ставру
Гл. ас. д-р Иван Миков

Технически сътрудник: Любослава Костова

Научен отчет на проекта
Рецензия на проф. Даниела Сотирова за изпълнен научен проект
Рецензия на проф. Максим Мизов за изпълнен научен проект

3. „Decision Making in Situations of Biotechnological Risk”. Спогодба за двустранно сътрудничество между БАН и University of Pittsburgh, Center for Russian and East European Studies, 2011-2014.

Ръководител на проекта:
доц. д-р Станка Христова

Участници в проекта:
доц. д-р Емилия Маринова
гл. ас. д-р Иван Миков

4. „Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в творческия процес на видни учени“, Проект, финансиран от МОМН, 2009-2014 г.

Ръководител на проекта:
доц. дфн Ерика Лазарова

5. „Морал и национална идентичност”. Проект, финансиран от МОМН, 2006-2010 г.

Ръководител на проекта:
доц. д-р Емилия Маринова

Участници в проекта:
проф. дфн Димитър Станков
проф. дсн Таня Неделчева
доц. д-р Елена Петрова
гл. ас. д-р Иван Миков

6. „Unknown Hero” – Италиански проект с българско участие , 2006, 2007 г.

Координатор от българска страна:
доц. д-р Емилия Маринова

7. „Моралът в преходното общество”, ИФИ. Проект, финансиран от Министерство на образованието и науката, 1995-1999.

Ръководител на проекта:
проф. д.ф.н. Димитър Станков

II. Вътрешни проекти

1. „Етиката на развитието в български контекст”. Колективен планов проект, 2012-2015.

Ръководител на проекта:
доц. д-р Емилия Маринова

Участници в проекта:
Проф. д-р Даниела Сотирова, ТУ–София
Проф. дфн Иванка Стъпова
Доц. дсн Анна Мантарова
Доц. д-р Валентина Драмалиева, УНСС
Доц. дфн Ерика Лазарова
Доц. д-р Людмила Иванчева
Доц. дмн Силвия Александрова, МУ–Плевен
Доц. д-р Станка Христова
Гл. ас. д-р Галин Пенев
Гл. ас. д-р Иван Миков
Гл. ас. д-р Силвия Серафимова
Ас. д-р Стоян Ставру
Любослава Костова – докторант

Научен отчет на проекта
Рецензия на доц. дфн Богдана Тодорова за изпълнен научен проект
Рецензия на доц. д-р Татяна Батулева за изпълнен научен проект

2. „От теория на моралния избор към етика на вземане на решения“. Колективен планов проект, 2008-2012.

Ръководител на проекта:
Доц. д-р Станка Христова

Участници в проекта:
Доц. д-р Емилия Маринова
Гл. ас. д-р Иван Миков

3. „Социален риск, ценности, етика“. Колективен планов проект, ИФИ, 2005-2008.

Ръководител на проекта:
Ст.н.с. II ст. д-р Емилия Маринова

Участници в проекта:
Ст.н.с. II ст. д-р Станка Христова
Ст.н.с. II ст. д-р Максим Лазаров
Ст.н.с. II ст. д-р Николай Михайлов
Н.с. д-р Георги Арабаджиев
Докторант Иван Миков
Докторант Десислава Николова
Специалист с висше образование: Мирослава Тодорова

4. „Моралът и глобалните проблеми на съвременността“. Колективен планов проект, ИФИ, 1995-1999.

Ръководител на проекта:
Ст н. с. I ст. дфн Димитър Станков

Участници в проекта:
Ст н. с. II ст. д-р Елена Петрова
Ст н. с. II ст. д-р Станка Христова
Ст н. с. II ст. д-р Емилия Маринова
Н.с. д-р Георги Арабаджиев
Н.с. д-р Николай Михайлов
Специалист с висше образование: Мирослава Тодорова

III. Индивидуални проекти

1. „Етиката на дисфункционалния капитализъм. Етическите измерения на съвременните концепции за държавата на социалното благоденствие”, 2017 г. Едногодишен индивидуален научен проект, приет за успешно изпълнен на редовно заседание на НС на ИИОЗ на 13.11.2018 г.

Изпълнител на проекта:
ас. д-р Христо Христов

Рецензия на проф. дфн Иван Кацарски
Рецензия на доц. д-р Николай Михайлов

2. „Етическите импликации на войната срещу тероризма. Bellum intestinum или поредната ‘справедлива война’”, 2012 г. Индивидуален планов проект, приет за успешно изпълнен на редовно заседание на НС на ИИОЗ на 14.03.2013 г.

Изпълнител на проекта:
Гл. ас. д-р Силвия Серафимова