Публикации

Издания на секция „Етически изследвания“, ИФС, БАН

Пълен достъп до различни източници на българската академична етика можете да намерите в нашата Виртуална библиотека „Етика“.

Морал и етика на равенството и неравенството в съвременното българско общество. (Съст. Е. Маринова, М. Мизов), С., Авангард Прима, 2018, 466 с. [PDF]

Морал и етика на справедливостта в съвременното общество. (Съст. Е. Маринова, М. Мизов), С., Авангард Прима, 2017, 380 с. [PDF]

Морал и етика на солидарността в съвременното общество. (Съст. Е. Маринова, М. Мизов), С., Авангард Прима, 2016, 404 с. [PDF]

Етика и развитие: българският контекст. (Сборник студии: съст. Е. Маринова), ВТ, Фабер, 2015, 528 с. [PDF]

Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България. (Съст. Е. Маринова), С., Булгед, 2015, 448 с. [PDF]

Златен фонд на българската наука, Том 2. (Съст. Е. Лазарова), С., „За буквите”, 2014 [Съдържание на книгата в PDF]

Европейските етични стандарти и българската медицина. (Съст. Е. Маринова, С. Попова), София, Изд. БЛС, 2014, 646 с. [PDF]

Етиката в българската правна система. (Съст. В. Драмалиева, Е. Маринова), София, ИК-УНСС, 2013, 256 с. [PDF]

Етиката в българската наука. (Съст. В. Драмалиева, Е. Маринова), София, ИК-УНСС, 2012, 382 с. [PDF]

Златен фонд на българската наука (Съст. Е. Лазарова). С., „Архимед”, 2011 [Ревю на книгата в PDF]

Национална идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки. (Съст. Т. Неделчева, Е. Маринова), С., Фабер, 2010 [PDF]

Морал и национална идентичност (Колективна монография: Маринова, Е., Миков, И., Неделчева, Т., Петрова, Е., Станков, Д.), 2010, Фабер, София, 256 с. [PDF]

Етиката в българската икономика. (Съст. Е. Петрова, В. Драмалиева), София, УИ „Стопанство“, 2010, 229 с. [PDF]

Моралът в българските медии. (Съст. Е. Петрова), София, ИФИ-БАН, 2009, 291 с.

Етика и социален риск. Етически студии. (Съст. Е. Маринова), С., “Фабер”, 2008, 256 с. [PDF]

Етиката в българското здравеопазване. (Съст. С. Попова, Е. Маринова), С., ИК “Симел”, 2007, 534 с. [PDF]

Морал и социализация на децата и младежите в България. (Съст. Е. Маринова), С., Фабер., 2006 [PDF]

Моралът в българската политика. (Съст. Е. Маринова), С., Фабер, 2005 [PDF]

Етиката в България – вчера, днес и утре. (Съст. Е. Маринова), С., Фабер, 2005 [PDF]

Моралът в преходното общество. С., ЛИК, 2000 [PDF]

Моралът и глобалните проблеми на съвременността. С., ЛИК, 2000 [PDF]

Съвременната етика – проблеми и позиции. С., Народна младеж, 1989 [PDF]

* Заб.: За публикации на членовете на секцията посетете индивидуалните профили в раздел „Състав“ на уебсайта.