Конкурси

Конкурс за докторантура по „Етика“, 2017 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ОБЯВЯВА

Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2017-2018 г. в съответствие с Решение № 236 на Министерски съвет от 27.04.2017 г.

Конкурс за докторанти по специалност Философия /”Етика”/ – 1 място редовно обучение за нуждите на секция „Етически изследвания”, ИИОЗ, БАН.

Документи се подават в срок от 15.08.2017 г. до 13.10.2017 г. в ИИОЗ (ул. Сердика №4, ет. 2)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Молба до директора на ИИОЗ, в която кандидатите посочват специалноста (специалностите), за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит.
2. Автобиография;
3. Диплома за придобита образователно-квалификационна степен “магистър” с приложението или нотариално заверено копие от нея;
4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
5. Медицинско свидетелство;
6. Свидетeлство за съдимост;
7. Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.
8. Фактура (или копие) за платена такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН – бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 26Б, 2-ри етаж. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).

Кандидатите без дипломи представят уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Изпитите ще се проведат:
– по специалността от 04 до 08.12.2017 година
– по чужди езици от 11 до 15.12.2017 година

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

За справки – в ИИОЗ (ул. Сердика №4, ет. 2) или в БАН-Администрация, ул. “15 Ноември” № 1, стая 310, тел. 9795260. 

Конкурси

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН

Конкурс за заемане на академична длъжност „Доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН,  обявен в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Рецензия от проф. Витан Стефанов на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Силвия Валентинова Серафимова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН,  обявен в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Рецензия от доц. дсн Людмила Иванчева на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Силвия Валентинова Серафимова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН,  обявен в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Становище от доц. д-р Асен Димитров на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Силвия Валентинова Серафимова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН,  обявен в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Становище от проф. д.н. Вихрен Янакиев Бузов на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Силвия Валентинова Серафимова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН,  обявен в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Становище от Доц. д-р Борис Грозданов  на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Силвия Валентинова Серафимова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН,  обявен в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Становище от проф. дсн Анна Мантарова   на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Силвия Валентинова Серафимова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН,  обявен в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Становище от доц. д-р Анна Николова Бешкова  на научния труд и академичните дейности на гл.ас. д-р Силвия Валентинова Серафимова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН,  обявен в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Отговор от гл.ас. д-р Силвия Валентинова Серафимова на рецензиите и становищата на Научното жури за конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” в професионално направление 2.3. Философия за нуждите на Секция „Етически изследвания“ в ИИОЗ на БАН,  обявен в ДВ, бр. 94 от 25.11.2016 г.

Конкурси

Редовен конкурс за докторантура по „Етика“ 2016 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ОБЯВА

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН съобщава, че със заповед № 1-85/01.07.2016 г., на Председателя на БАН е обявен конкурс за докторанти по специалност Философия /”Етика”/ – 1  място  редовно обучение за нуждите на секция „Етически изследвания”.

Кандидатите следва да подадат заявление до Директора на ИИОЗ, в което се посочва специалността,  формата на обучение и чуждият език, по който ще се явят на изпит.

Към заявлението се прилагат:

1/ Автобиография;
2/ Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър”;
3/ Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
4/ Медицинско свидетелство;
5/ Свидетелство за съдимост;
6/ Документ за платена такса в ЦО на БАН /бул. „Цариградско шосе”125, бл. 26/;
7/ Документ за платена такса за изпит по специалността по сметката на ИИОЗ.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, в Център за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща и такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

Срокът за подаване на документи е от 15.08.2016 г. до 14.10.2016. г.

Конкурси

Допълнителен конкурс за докторантура по етика 2016 г.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО

ОБЯВА

Институтът за изследване на обществата и знанието при БАН съобщава, че е обявен допълнителен конкурс за докторантура по специалност Философия, направление 2.3., „Етика” – 1 място, редовно обучение за нуждите на секция „Етически изследвания”.

Кандидатите следва да подадат заявление до Директора на ИИОЗ, в което се посочват специалността, формата на обучение и чуждия език, по който ще се явят на изпит.

Към заявлението се прилагат:

1/ Автобиография;
2/ Диплома за образователно-квалификационна степен „магистър” с приложение или нотариално заверено копие от нея;
3/ Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
4/ Медицинско свидетелство;
5/ Свидетелство за съдимост;
6/ Документ за платена такса в ЦО на БАН /ул. „Сердика”4/;
7/ Документ за платена такса за изпит по специалността, по сметката на ИИОЗ.
8/ Кандидатите могат да прилагат и други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област.

Кандидатите без дипломи представят уверение от  висшето  училище  за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа /или от положения държавен изпит/.

Кандидатите за докторанти се уведомяват писмено за допускането им до конкурса. В писмото е указано кога и къде да получат програмите за конкурсните изпити.

Кандидатите за конкурса заплащат такса за подаване на документите за участие в конкурса в размер на 30 лева, която се заплаща в Центъра за обучение при БАН. За допускане до кандидатски изпит по специалността се заплаща такса в размер на 20 лева по сметката на ИИОЗ /Съгласно Решение на Ръководството на БАН – Прот. №29/29.07.2003г./

Изисквания:
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността най-малко мн.добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.

Срокът за подаване на документи е от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г.

Изпитите ще се проведат:
по специалността от 20 до 24.06.2016 година,
по чужди езици от 27 до 30.06.2016 година.

Обява от ЦО при БАН

Конкурси

Конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” в научна област „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”

Конкурс за заемане на академичната длъжност „Професор” в научна област „Философия на културата, политиката, правото и икономиката”, професионално направление 2.3. „Философия” за нуждите на ИИОЗ – БАН, обявен в Държавен вестник”, бр. 108 от 30.12.2014 г.

Рецензия от проф. дфн Димитър Цацов на научните трудове и учебната дейност на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 2.3.”Философия”, научна специалност Философия на културата, политиката, правото и икономиката, обявен в ДВ., бр.108 от 30. 12. 2014 г. за нуждите на ИИОЗ, секция „Етически изследвания” и Протокол №1, т.8 от 26.02.2015 г. на НС на ИИОЗ

Рецензия от проф. д-р Надежда Драгова на научните трудове и учебната дейност на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 2.3.”Философия”, научна специалност Философия на културата, политиката, правото и икономиката, обявен в ДВ., бр.108 от 30. 12. 2014 г. за нуждите на ИИОЗ, секция „Етически изследвания” и Протокол №1, т.8 от 26.02.2015 г. на НС на ИИОЗ

Рецензия от проф. дфн Желязко Стоянов на научните трудове и учебната дейност на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 2.3.”Философия”, научна специалност Философия на културата, политиката, правото и икономиката, обявен в ДВ., бр.108 от 30. 12. 2014 г. за нуждите на ИИОЗ, секция „Етически изследвания” и Протокол №1, т.8 от 26.02.2015 г. на НС на ИИОЗ

Становище от доц. д-р Антоанета Балчева за научните трудове и учебната дейност на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 2.3.”Философия”, научна специалност Философия на културата, политиката, правото и икономиката, обявен в ДВ., бр.108 от 30. 12. 2014 г. за нуждите на ИИОЗ, секция „Етически изследвания” и Протокол №1, т.8 от 26.02.2015 г. на НС на ИИОЗ

Становище от доц. д-р Божидар Ивков за научните трудове и учебната дейност на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 2.3.”Философия”, научна специалност Философия на културата, политиката, правото и икономиката, обявен в ДВ., бр.108 от 30. 12. 2014 г. за нуждите на ИИОЗ, секция „Етически изследвания” и Протокол №1, т.8 от 26.02.2015 г. на НС на ИИОЗ

Становище от доц. д-р Емилия Маринова за научните трудове и учебната дейност на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 2.3.”Философия”, научна специалност Философия на културата, политиката, правото и икономиката, обявен в ДВ., бр.108 от 30. 12. 2014 г. за нуждите на ИИОЗ, секция „Етически изследвания” и Протокол №1, т.8 от 26.02.2015 г. на НС на ИИОЗ

Становище проф. д.фил.н. Йонка Найденова за научните трудове и учебната дейност на доц. дфн Ерика Георгиева Лазарова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” в професионално направление 2.3.”Философия”, научна специалност Философия на културата, политиката, правото и икономиката, обявен в ДВ., бр.108 от 30. 12. 2014 г. за нуждите на ИИОЗ, секция „Етически изследвания” и Протокол №1, т.8 от 26.02.2015 г. на НС на ИИОЗ

Отговор от доц. дфн  Ерика Лазарова на рецензиите и становищата на Научното жури за конкурс за заемане на академичната длъжност “Професор“ в Научна област «Философия на културата, политиката, правото и икономиката», професионално направление 2.3. «Философия» за нуждите на ИИОЗ –  БАН, обявен в ДВ бр. 108 от 30.12.2014 г.