Publications

Selected Publications

1. Morality and Ethics of Solidarity in Contemporary Society. Marinova, E., M. Mizov (Eds.), Sofia, Avangard Prima, 2016, 404./ Морал и етика на солидарността в съвременното общество. (Съст. Е. Маринова, М. Мизов), С., Авангард Прима, 2016.

2. Ethics and Development: the Bulgarian Context. Marinova, E. (Ed.), Veliko Tarnovo, Faber, 2015, 528./Етика и развитие: българският контекст. (Сборник студии: съст. Е. Маринова), ВТ, Фабер, 2015.

3. Environmental Ethics, Nature and Sustainable Development of Bulgaria. Marinova, E. (Ed.), Sofia, Bulged, 2015, 448./Екологическа етика, природа и устойчиво развитие на България. (Съст. Е. Маринова), С., Булгед, 2015.

4. Golden Fund of Bulgarian Science, Vol. 2. Lazarova, E. (Ed.), Sofia, „Za bukvite“, 2014./Златен фонд на българската наука, Том 2. (Съст. Е. Лазарова), С., „За буквите”, 2014.

5. European Ethical Standards and the Bulgarian Medicine. Marinova E., S. Popova (Eds.), Sofia, BMU, 2014, 646./Европейските етични стандарти и българската медицина. (Съст. Е. Маринова, С. Попова), София, Изд. БЛС, 2014.

6. Ethics in the Bulgarian Legal System. Marinova E., V. Dramalieva (Eds.), Sofia, UNWE Publishing House, 2013, 256./Етиката в българската правна система. (Съст. В. Драмалиева, Е. Маринова), София, ИК-УНСС, 2013.

7. Ethics in the Bulgarian Science. Marinova E., V. Dramalieva (Eds.), Sofia, UNWE Publishing House, 2012, 382./Етиката в българската наука. (Съст. В. Драмалиева, Е. Маринова), София, ИК-УНСС, 2012.

8. Golden Fund of Bulgarian Science. Lazarova, E. (Ed.), Sofia, Arhimed, 2011, 392 p./Златен фонд на българската наука. (Съст. Лазарова, Е.), София, Архимед, 2011, 392 с.

9. Marinova, E., I. Mikov, T. Nedelcheva, E. Petrova, D. Stankov. Morality and National Identity. Faber, Sоfia, 2010, 255 p./Маринова, Е., Миков, И., Неделчева, Т., Петрова, Е., Станков, Д. Морал и национална идентичност. Фабер, С., 2010.

10. National Identity – Contemporary Social Context and Ethical Frameworks. T. Nedelcheva, E. Marinova (Eds.), Faber, Sofia, 2010, 256 p./Национална идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки. (Съст. Т. Неделчева, Е. Маринова), С., Фабер, 2010, 256 с.  

11. Ethics in Bulgarian Economy. E. Petrova, V. Dramalieva (Eds.). Sofia, 2010./Етиката в българската икономика. (Съст. Е. Петрова, В. Драмалиева), С. 2010.

12. Morality in Bulgarian Media. E. Petrova (Ed.) IPhR-BAS, Sofia, 2009, 291 p./Моралът в българските медии. (Съст. Е. Петрова) ИФИ-БАН, С., 2009, 291 с. 

13. Ethics and Social Risk. Essays on Ethics. E. Marinova (Ed.), Faber, Sofia, 2008, 534 p./Етика и социален риск. Етически студии. (Съст. Е.Маринова), С., “Фабер”, 2008, 256 с.

14. Ethics in Bulgarian Healthcare. C. Vodenicharov, V. Prodanov, E. Marinova, S. Popova (Eds.), Simel, Sofia, 2007, 534 p./Етиката в българското здравеопазване. (Съст. С. Попова, Е. Маринова), С., ИК “Симел”, 2007, 534 с. 

15. Morality and Socialization of the Children and Youth in Bulgaria. E. Marinova (Ed.), Faber, Sofia, 2006, 462 p./Морал и социализация на децата и младежите в България. (Съст. Е. Маринова), С., Фабер., 2006, 462 с. 

16. Morality in Bulgarian Politics. E. Marinova (Ed.), Faber., Sofia, 263 p./Моралът в българската политика. (Съст. Е. Маринова), С., Фабер, 2005, 263 с.

17. Ethics In Bulgaria – Yesterday, Today and Tomorrow. E. Marinova (Ed.), Faber, Sofia, 2005, 300 p./Етиката в България – вчера, днес и утре. (Съст. Е. Маринова), С., Фабер, 2005, 300 с.

18. Morality in Transition Society. Sofia, LIK, 2000./ Моралът в преходното общество. С., “ЛИК”, 2000 

19. Morality and The Global Problems of Contemporaneity. Sofia, LIK, 2000, 215 p./Mоралът и глобалните проблеми на съвременността. С., ЛИК, 2000, 215 с.

20. Ethics Today – Problems and Positions. M. Lazarov, E. Marinova (Eds.), Sofia, “Narodna mladezh”, 1989, 350 p./Етиката днес – проблеми и позиции. (Съст. Лазаров, М., Маринова, Е.), София, „Народна младеж“, 1989, 350 с.